ติดต่อกับบริษัท

KNOWLEDGE FARM ฟาร์มรู้ สู่สังคมไทย Strategic Research Issues 12 (SRI) UNIT สำนักงาน12กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 134 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 อีเมล: knowledgefarm101[at]gmail.com
Scroll to Top